ภูยุทธานนท์ อ. (2018) “วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี”, Al-HIKMAH Journal, 7(13), pp. 1–13. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112341 (Accessed: 21 May 2024).