อัซซอลีฮีย์ ม., รักษ์พลเมือง ช. and บุญประกอบ พ. (2018) “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, Al-HIKMAH Journal, 7(13), pp. 45–58. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112345 (Accessed: 21 May 2024).