ใหมคง เ., สันติวรานนท์ ส. and สร้อยเพชรเกษม ช. (2018) “ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”, Al-HIKMAH Journal, 7(13), pp. 71–79. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112347 (Accessed: 21 May 2024).