พุ่มไสว ภ., ขุนเพชร ส., ชัยกุล ป. and เต๊ะหละ อ. (2018) “การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี”, Al-HIKMAH Journal, 7(13), pp. 81–96. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112380 (Accessed: 27 May 2024).