เหมกรณ์ ภ. and วิรัชนิภาวรรณ ว. (2018) “การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา”, Al-HIKMAH Journal, 7(13), pp. 97–112. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112382 (Accessed: 21 May 2024).