หมัดตะพงศ์ น. and การีนา อ. (2018) “ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต”, Al-HIKMAH Journal, 7(14), pp. 1–8. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113010 (Accessed: 29 May 2024).