แสงวนิชย์ ส. (2018) “อิสลามและมนุษย์”, Al-HIKMAH Journal, 2(3), pp. 59–69. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113015 (Accessed: 27 May 2024).