นุชมี อ. and การีนา อ. (2018) “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ”, Al-HIKMAH Journal, 7(14), pp. 23–33. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113040 (Accessed: 24 May 2024).