แก้วสีขาว ว. and ปิลันธนานนท์ น. (2018) “การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์”, Al-HIKMAH Journal, 7(14), pp. 69–78. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113047 (Accessed: 21 May 2024).