วณิชย์กุล ณ. (2018) “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด”, Al-HIKMAH Journal, 7(14), pp. 79–91. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113048 (Accessed: 24 May 2024).