วิเศษสินธุ์ ฉ. (2018) “การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย”, Al-HIKMAH Journal, 7(14), pp. 93–100. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113050 (Accessed: 27 May 2024).