ยอดมณี เ. (2018) “การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”, Al-HIKMAH Journal, 7(14), pp. 141–149. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113056 (Accessed: 20 May 2024).