อับดุลลอฮ์หะซัน ฟ. and แวอุเซ็ง น. (2018) “The State, Problems and development on academic administration of Fatoni University”, Al-HIKMAH Journal, 5(9), pp. 83–94. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115218 (Accessed: 24 May 2024).