มั่นคงพิทักษ์กุล ส., ธำรงธัญวงศ์ ส., สหพัฒนา ป. and จิตร์ภิรมย์ศรี ศ. (2018) “การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์”, Al-HIKMAH Journal, 6(12), pp. 35–53. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116340 (Accessed: 26 May 2024).