รงเรือง ส. (2018) “ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิม ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ ประเทศไทย”, Al-HIKMAH Journal, 6(12), pp. 55–69. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116342 (Accessed: 27 May 2024).