ทอดทิ้ง พ. and ยี่สุ่นทรง อ. (2018) “สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา”, Al-HIKMAH Journal, 6(12), pp. 121–135. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116352 (Accessed: 26 May 2024).