พัฒนปรีชาวงศ์ อ., แวนาแว อ. and เจ๊ะหะ ม. (2018) “การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม”, Al-HIKMAH Journal, 2(4), pp. 89–92. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119053 (Accessed: 21 May 2024).