มะมิง ม., แวนาแว อ. and เจ๊ะหะ ม. (2018) “การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี”, Al-HIKMAH Journal, 3(5), pp. 115–117. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119077 (Accessed: 24 May 2024).