มะห์มูด ม. บ., ลีบา ม. and หะมะ ซ. (2018) “The Developmental Role of Istina’ Contract in Developing Countries”, Al-HIKMAH Journal, 4(7), pp. 77–90. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119079 (Accessed: 24 May 2024).