ศาสนพิทักษ์ อ., คงประดิษฐ์ ส. and ธำรงอาจริยกุล จ. (2019) “มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน”, Al-HIKMAH Journal, 9(17), pp. 115–123. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/126127 (Accessed: 28 May 2024).