แก้วกำพฤกษ์ ส., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ. and มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. (2019) “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)และหมวดธุรกิจโลจิสติกส์ (TRANS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”, Al-HIKMAH Journal, 9(17), pp. 77–90. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130169 (Accessed: 28 May 2024).