ศุภอักษร ช., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ. and มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. (2019) “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”, Al-HIKMAH Journal, 9(17), pp. 29–42. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130170 (Accessed: 26 May 2024).