สิงห์ศักดิ์ตระกูล ด., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ. and มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. (2019) “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทน จากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”, Al-HIKMAH Journal, 9(18), pp. 17–32. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130176 (Accessed: 21 May 2024).