แซวกระโทก ส., วิบูลรังสรรค์ ส., หลินเจริญ เ. and ปาณาวงษ์ ช. (2019) “การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, Al-HIKMAH Journal, 9(17), pp. 145–153. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135180 (Accessed: 27 May 2024).