สาระนะ ม. and แตอาลี อ. (2019) “มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”, Al-HIKMAH Journal, 9(18), pp. 45–56. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135445 (Accessed: 27 May 2024).