ยีปาโล๊ะ ม., ขจรกิตติยา เ., ศิวดำรงพงศ์ ว. and เล๊าะแม ย. (2019) “สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา”, Al-HIKMAH Journal, 8(16), pp. 135–143. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139211 (Accessed: 21 May 2024).