บุญรัตน์ ว. and ปฤชากุล ว. (2019) “‘เมียฝรั่ง’ ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540”, Al-HIKMAH Journal, 9(18), pp. 119–129. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139936 (Accessed: 28 May 2024).