อาแล ณ. and สินจรูญศักดิ์ ฐ. (2018) “ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชีใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้”, Al-HIKMAH Journal, 8(16), pp. 11–19. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168398 (Accessed: 28 May 2024).