จะปะเกีย อ., จันทร์กิ่งทอ ก. and จันทร์กิ่งทอง ว. (2018) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)”, Al-HIKMAH Journal, 8(16), pp. 163–176. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168435 (Accessed: 29 May 2024).