มะแก้ว ป. (2021) “การศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการด้านกิจกรรม”, Al-HIKMAH Journal, 10(20), pp. 13–22. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/242908 (Accessed: 24 May 2024).