นุรักษ์ จ. (2021) “การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา”, Al-HIKMAH Journal, 11(22), pp. 1–8. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248625 (Accessed: 28 May 2024).