สาเม๊าะ อ. (2021) “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3”, Al-HIKMAH Journal, 11(22), pp. 235–248. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/249785 (Accessed: 27 May 2024).