หะยีเหย็บ ส. . . (2021) “สภาพปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล”, Al-HIKMAH Journal, 11(22), pp. 219–233. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/253207 (Accessed: 24 May 2024).