[1]
จาปรัง ธ., “การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม”, HIKMAN_FTU, vol. 1, no. 1, pp. 35–44, Feb. 2018.