[1]
หะยีสาอิ ี., “การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, HIKMAN_FTU, vol. 1, no. 2, pp. 1–13, Feb. 2018.