[1]
หลังปูเต๊ะ ส., “แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้”, HIKMAN_FTU, vol. 1, no. 2, pp. 23–35, Feb. 2018.