[1]
ภูยุทธานนท์ อ., “วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 13, pp. 1–13, Feb. 2018.