[1]
อัซซอลีฮีย์ ม., รักษ์พลเมือง ช., and บุญประกอบ พ., “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 13, pp. 45–58, Feb. 2018.