[1]
ใหมคง เ., สันติวรานนท์ ส., and สร้อยเพชรเกษม ช., “ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 13, pp. 71–79, Feb. 2018.