[1]
พุ่มไสว ภ., ขุนเพชร ส., ชัยกุล ป., and เต๊ะหละ อ., “การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 13, pp. 81–96, Feb. 2018.