[1]
เหมกรณ์ ภ. and วิรัชนิภาวรรณ ว., “การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 13, pp. 97–112, Feb. 2018.