[1]
แก้วสีขาว ว. and ปิลันธนานนท์ น., “การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 14, pp. 69–78, Feb. 2018.