[1]
วณิชย์กุล ณ., “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 14, pp. 79–91, Feb. 2018.