[1]
วิเศษสินธุ์ ฉ., “การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 14, pp. 93–100, Feb. 2018.