[1]
ยอดมณี เ., “การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 14, pp. 141–149, Feb. 2018.