[1]
บาเกาะ น., โยเหลา ด., กิจธรธรรม ว., and จันประเสริฐ ฐ., “Self Management and Family Coping Toward a Happy Warm Family of Muslim Married Female Teachers: a Case Study of Yala Province”, HIKMAN_FTU, vol. 3, no. 6, pp. 61–73, Apr. 2018.