[1]
มั่นคงพิทักษ์กุล ส., ธำรงธัญวงศ์ ส., สหพัฒนา ป., and จิตร์ภิรมย์ศรี ศ., “การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์”, HIKMAN_FTU, vol. 6, no. 12, pp. 35–53, Mar. 2018.