[1]
รงเรือง ส., “ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิม ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ ประเทศไทย”, HIKMAN_FTU, vol. 6, no. 12, pp. 55–69, Mar. 2018.