[1]
ทอดทิ้ง พ. and ยี่สุ่นทรง อ., “สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา”, HIKMAN_FTU, vol. 6, no. 12, pp. 121–135, Mar. 2018.