[1]
แซวกระโทก ส., วิบูลรังสรรค์ ส., หลินเจริญ เ., and ปาณาวงษ์ ช., “การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, HIKMAN_FTU, vol. 9, no. 17, pp. 145–153, Jun. 2019.